دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

عضویت در مجامع علمی و هیات تحریریه مجلات در حال حاضر

پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


پایان نامه های در حال انجام


1 - مریم سالاری, 29/8/92, جایگاه متهم در مرحله پیش از محاکمه در قانون و لایحه قانون آیین دادرسی کیفری,

محمد آشوری

محل خدمت:   دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استاد

^